Skip to content

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ MACOPEDIA podczas konferencji PHPers Summit 2022§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Macopedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-529) przy ulicy Dąbrowskiego 79A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416744, posiadającą numer NIP: 7811877841, REGON: 302076699, zwaną dalej “Organizatorem2. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym „Regulaminem”) w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Konkurs będzie przeprowadzany jednorazowo w dniu 25 czerwca w trakcie trwania konferencji PHPers Summit 2022.

3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem formularza google forms znajdującego się pod linkiem https://forms.gle/5Zdb4Xa7T2sBeFND6 

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i

zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie

podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do

tej Ustawy.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba uczestnicząca w konferencji PHPers Summit 2022. 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących

punktów:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://career.macopedia.com/phpers-quiz oraz jego akceptacja

b)  wykonanie zadanie konkursowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm

współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie

nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa

powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

4. ​​Przystąpienie do Konkursu tj. zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytania konkursowe

zadane przez Organizatora za pośrednictwem formularza Google Forms

2. Nagrody otrzyma pierwsze 40 osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe, czyli o wygranej decyduje kolejność zgłoszeń

3. Nagrodami w Konkursie są:

a) plecaki

b) obuwie 

(Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia

konkursu)

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu

i interpretacji rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną najpóźniej w ciągu 6 godzin od wzięcia udziału w konkursie, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

6. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba:

Nikola Zaradna - EB&Community Managerka w Macopedia sp. z o. o.

7. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane do kontaktu do Organizatora: Macopedia sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, email: office@macopedia.com. 

  2. Organizator wyznaczył Koordynatorkę ds. Ochrony Danych, która w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Można się z nią skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem rodo@macopedia.com

  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i przyznania Nagród, wydania i odbioru Nagród. W przypadku złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Konkursu dane osobowe będą przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi. 

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i przyznania Nagród Zwycięzcom. 

  5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującym oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzecz określone usługi, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Google LLC oraz Google Ireland Limited, przy czym takie osoby lub podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy o powierzeniu danych osobowych zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa. 

  6. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Google dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

  7. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie.

  8. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

  9. W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail: rodo@macopedia.com lub poprzez wysłanie żądania na adres: Macopedia sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od 25.06.2022r do 30.06.2022r.

 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.). 

3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany. 

4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie Organizatora pod adresem: https://career.macopedia.com/phpers-quiz i w siedzibie Organizatora. 

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami. 

8. Organizator, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania, zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.